Medier & Virkelighed – et forskerkursus om anvendelse af medieteori indenfor human- og samfundsvidenskaberne

21. november 2011 | Posted by | Category: events other-news
Arrangeret af forskeruddannelsesprogrammet for IT, Medier, Kommunikation
& Journalistik, Graduate School of Arts, Aarhus Universitet
.
Tid & Sted: 11.- 13. april 2012 Aarhus Universitet
.
Kursusledere:
Jesper Tække, lektor i medievidenskab ved Institut for Æstetik og
Kommunikation, Aarhus Universitet.
Michael Paulsen, lektor ved Institut for Filosofi, Pædagogik og
Religionsstudier, Syddansk Universitet.
.
Kursets formål
Kursets formål er at give forskerstuderende inspiration og feedback i forhold
til, hvordan medieteori kan anvendes i samfunds- og humanvidenskabelige
ph.d.-projekter. Herunder give et grundlag for at relatere forskningsprojekter
til mediebegrebet og til medieteoretiske problemstillinger.
.
Kursets indhold
Mediebegrebet har en væsentlig rolle i forhold til konceptionen af den
moderne verden inden for et efterhånden bredt udsnit af discipliner indenfor
human og samfundsvidenskaberne. Begrebet synes at have en bred
forklaringskraft, og det kan hævdes, at selv teorier og analyser, der ikke
benytter sig af begrebet eksplicit, alligevel betjener sig af implicitte antagelser
om medier og mediering. Dette afstedkommer et behov for at forholde
igangværende forskningsprojekter til mediebegrebet. Dette kursus giver ph.d
studerende mulighed for at få diskuteret anvendelsen af medieteorier. Kurset
præsenterer og anskueliggør en vifte af medieteorier, heriblandt især:
  • Den canadiske medium-theory tradition (Innis, McLuhan, Meyrowitz m.fl.)
  • Den systemteoretiske medietraditioon (Parsons, Luhmann m.fl.)
  • Aktør-netværks teori traditionen (Latour, Callon, Woolgar, Debray m.fl.)
  • Kritisk teori traditionen (Adorno, Habermas m.fl.)
.
Kurset stiller spørgsmålene:
Hvad er medier, hvad kan de bruges til og hvordan er de mulige?
Er der forskellige slags medier og tilsvarende mediebegreber?
Hvad kan vi bruge mediebegreberne til?
Hvorfor er mediebegreberne dukket op?
Er der overhovedet noget til fælles mellem de mange forskellige mediebegreber, der i løbet af det tyvende århundrede er
blevet sat i omløb?
Implicerer indførelsen af mediebegreberne ikke en skjult mysticisme?
Kan mediebegreberne hjælpe os til at forstå noget, som vi ellers ikke forstår?
Hvordan kan vi iagttage medierne – er de virkelige?
Hvorledes medierer medierne virkeligheden?
Er virkeligheden afhængig af medier?
Hvordan opnår medierne selv ”realitet” – ved hjælp af medier?
.
Undervisere
Kurset har udover de to kursusansvarlige, der står for at give sammenhæng
og overblik, inviteret gæster til at udlægge hvert sit felt.
Udover de fire traditioner giver kurset en grundlæggende introduktion til
mediebegrebet samt en filosofisk redegørelse for sammenhængen mellem
medier og virkelighed.

Comments for this post are closed